Shinken Logo

Shinken Dojo

Login

Sakura Image

Staff instructors

Davide

Davide Pollione

Rank: Master

6th Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
5th Dan Aikido
Level 1 IPTS Instructor
MAA National coordinator - Aikido

Tino

Tino Carfora

Rank: Master

4th Dan Aikido
3rd Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu

Marco

Marco Visentin

Rank: Instructor

3rd Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
3rd Dan Aikido
2nd Dan Karate Shotokan
Level 1 IPTS Instructor

Roberto

Roberto Talenti

Rank: Instructor

3rd Dan Aikido
2nd Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu

Paride

Paride Corbellini

Rank: Instructor

2nd Dan Aikido
1st Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu

Davidino

Davide Carfora

Rank: Trainer

2nd Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
2nd Dan Aikido

Davidino

Giovanni Enna

Rank: Trainer

1st Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
1st Dan Aikido

 

 

Contact us

 

loto