Shinken Logo

Shinken Dojo

Accesso

Sakura Image

Staff tecnico

Davide

Davide Pollione

Qualifica: Maestro

6° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
5° Dan Aikido
Level 1 IPTS Instructor

Tino

Tino Carfora

Qualifica: Maestro

4° Dan Aikido
3° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu

Marco

Marco Visentin

Qualifica: Istruttore

3° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
3° Dan Aikido
2° Dan Karate Shotokan
Level 1 IPTS Instructor

Roberto

Roberto Talenti

Qualifica: Istruttore

3° Dan Aikido
2° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu

Paride

Paride Corbellini

Qualifica: Istruttore

2° Dan Aikido
1° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu

Davidino

Davide Carfora

Qualifica: Allenatore

2° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
2° Dan Aikido

Davidino

Giovanni Enna

Qualifica: Allenatore

1° Dan Kenjutsu Shinken Shobu Ryu
1° Dan Aikido

 

 

Contatta lo staff

 

loto