Shinken Logo

Shinken Dojo

Accesso

Sakura Image

Gallery video

 

Video

Video storici

 

AIKIDO Morihiro SAITO old films of the master

 

Morihei Ueshiba - The Founder of Aikido (complete) 1 of 5

 

Morihei Ueshiba - The Founder of Aikido (complete) 2 of 5

 

Morihei Ueshiba - The Founder of Aikido (complete) 3 of 5

 

Morihei Ueshiba - The Founder of Aikido (complete) 4 of 5

 

Morihei Ueshiba - The Founder of Aikido (complete) 5 of 5

 

 

 

loto